0 Shares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 Buffer 0 Email -- 0 Shares ×

Toate creanțele născute anterior deschiderii procedurii se vor înscrie în tabelul obligațiilor debitorului. Sunt considerate astfel de creanțe inclusiv creanțele bugetare constatate printr-un Raport de inspecție fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii, dar reflectând raporturi juridice de drept fiscal anterioare deschiderii procedurii.

În ceea ce privește regimul juridic al creanței fiscale, născute în temeiul unor raporturi juridice derulate anterior deschiderii procedurii de insolvență, dar constatate ulterior deschiderii procedurii insolvenței, în urma inspecției fiscale dispuse, statornicind regula potrivit căreia, chiar dacă raportul de inspecție fiscală a fost întocmit ulterior datei deschiderii procedurii de insolvență, creanța fiscală rămâne o creanță anterioară deschiderii procedurii, urmând regimul juridic al acestora, nefiind o creanță curentă.

Totodată, ceea ce aduce nou dispoziția legală menționată este posibilitatea creditorului bugetar de a solicita o suplimentare a cererii de creanță peste termenul stabilit, prin derogare de la regimul celorlalți creditori pentru care intervine decăderea într-o astfel de situație. Această derogare operează însă condiții limitativ prevăzute, și anume i) creditorul bugetar a solicitat înscrierea în termenul stabilit de către judecătorul sindic prin sentința de deschidere a procedurii insolvenței și ii) cererea de suplimentare va putea fi depusă doar în termen de maximum 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii insolvenței.

Judecătorul-sindic consideră că procedura insolvenţei este o procedură concursuală, scopul legii insolvenţei fiind instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, conform art. 2 din Legea nr. 85/2006. În consecintă, niciun creditor care, ulterior termenelor defipte de judecătorul-sindic prin sentința de deschidere a procedurii (procedura generală sau simplificată), constată că nu şi-a formulat cererea de creanţă corespunzător nu poate, în afara acestora, să îşi modifice cererea de creanţă, invocând găsirea unor înscrisuri noi, care să justifice existenţa altei creanţe faţă de debitor.

Creditorul Direcția Generală a Finanțelor Publice B, chiar dacă este un creditor prioritar (bugetar) nu beneficiază de un tratament juridic mai favorabil fata de ceilalți creditori (privilegiați, ori D.) în cadrul procedurii insolventei debitorului. De asemenea nici un alt creditor înscris în tabelul creanțelor debitorului nu va putea solicita modificarea creanței sale înscrisă în tabelul creanțelor debitorului cu motivarea ca după cca. un an și jumătate de la data deschiderii procedurii insolventei debitorului a constatat ca valoarea creanței sale era superioara celei înscrise în tabel. Având în vedere ca ultima precizare este compusa din obligații fiscale ce vizează perioada anterioara deschiderii procedurii generale a insolventei atât lichidatorul judiciar, cât și judecătorul-sindic au stabilit în mod corect că în speță s-a înregistrat depășirea termenelor limita de înregistrare a creanțelor, sancțiunea ce intervine fiind tardivitatea. Modificarea creanței este tardivă față de termenele defipte de lege și stabilite de judecătorul sindic pentru înregistrarea cererilor de creanță. Invocarea unui act de control fiscal nu justifică modificarea cuantumului creanței în tabelul creanțelor debitorului”. (Curtea de Apel Brasov, Decizia nr. 251/R/26.05.2009)

Nu prezintă relevanţă data la care ea a fost constatată, ci, în mod exclusiv, data la care obligaţiile bugetare [..] ar fi fost, în mod legal, datorate de debitoare. [..] Or, atâta timp cât perioada supusă verificării [..] se situează anterior datei deschiderii procedurii generale [..] obligaţia de plată s-a născut anterior deschiderii procedurii, chiar dacă a fost constatată printr-un control fiscal efectuat mai târziu”. (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI a comercială, Decizia comercială nr. 1329R/22.09.2011)

„Nu are relevanță data la care creanța a fost constatată, ci data la care obligațiile bugetare ar fi fost în mod legal datorate de debitoare. Or, atâta timp cât perioada este anterioară datei deschiderii procedurii, obligația de plată s-a născut anterior deschiderii, chiar dacă s-a emis o decizie de impunere ulterioară.” (Curtea de Apel Brașov, Secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 743/R/06.04.2012)

Adaugă un comentariu