0 Shares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 Buffer 0 Email -- 0 Shares ×

Prin furnizori de servicii(utilități) ne referim la electricitate, gaze naturale, apă, telefonie, sau altele asemenea.

În privința furnizorilor de servicii, vechea lege a insolvenței în art. 38 prevedea exact situația stabilităîn art. 77 alin. 1,doar că în noua reglementare se conferă o protecție superioară debitorului în cadrul perioadei de observație și în procedura de reorganizare.

Art. 77 alin. (1)„Orice furnizor de servicii – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea – nu are dreptul, în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau averea acestuia, în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii.

(2) Pentru serviciile furnizate în condiţiile alin. (1), debitorul are obligaţia de a achita contravaloarea acestora, având dreptul la un termen de plată de 90 de zile. În cazul în care contractele pe care debitorul le avea încheiate cu furnizorii de servicii menţionaţi la alin. (1) prevăd un termen de plată mai mic de 90 de zile, acesta se va modifica corespunzător la data deschiderii procedurii de insolvenţă.

(3)Nerespectarea obligaţiilor contractuale de furnizare a utilităţilor, în caz de menţinere a contractului în condiţiile prezentei legi, atrage răspunderea pentru acoperirea prejudiciilor aduse averii debitorului şi aplicarea unei amenzi judiciare de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru fiecare încălcare a obligaţiilor, sub condiţia ca furnizorul de utilităţi să fi fost notificat în prealabil cu privire la deschiderea procedurii, potrivit art. 42 alin. (3). Lipsa remedierii încălcării obligaţiilor sau neexecutarea obligaţiei de reluare a furnizării utilităţilor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la notificarea primită de la administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar constituie în sine o nouă încălcare şi se va sancţiona cu o nouă amendă.

(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), dacă debitorul nu achită creanţele născute după deschiderea procedurii insolvenţei, aferente serviciilor prestate, în termenul prevăzut de alin. (2), furnizorul de utilităţi este îndreptăţit să întrerupă furnizarea serviciilor.

(5)Furnizarea serviciului va fi reluată după achitarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii insolvenţei.

(6) Debitorul aflat în procedura insolvenţei nu poate fi împiedicat să participe la licitaţii publice pentru motivul deschiderii procedurii.

În rândurile următoare vom analiza noile dispoziții introduse:

Potrivit alin. 1, în cadrul perioadei de observație și în cadrul perioadei de aplicare a planului de reorganizare, furnizorii de serviciiașa cum au fost menționați mai sus, nu pot schimba, refuza ori întrerupe unul din serviciile furnizate către debitorul insolvent. Astfel, contractele încheiate de către debitor anterior deschiderii procedurii, nu pot fi modificate ori terminate ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență.

Condiția necesarăîn vederea aplicării alin. 1 este aceea ca debitorul insolvent să deținăcalitatea de consumator captivîn accepțiunea prevederilor art. 5 pct. 10 (consumatorul care din, considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul).

Deoarece unul din principiile legii insolvenței (art. 4 pct. 2) este acela de acordare a șansei de redresare eficientă și efectivăa afacerii prin modalitățile prevăzute de lege, prin alin. 2se stabilește cătermenul de platăa utilităților furnizate urmează a fi de 90 de zile. În situația în care termenul de platăeste mai mic de 90 de zile, acesta urmează a fi modificat prin act adițional la contractul de furnizare încheiat dupădata deschiderii procedurii și urmeazăa fi ratificat și de administratorul judiciar.

Alin. stabilește și sancțiunea în cazul nerespectării furnizării utilităților, aceasta fiind amenda judiciarăîn cuantum de 10.000-30.000 lei, dar sub condiția ca furnizorul de utiliăți săfi fost notificat în vederea deschiderii procedurii  în conformitate cu prevederile art. 42 alin.3. În cazul în care furnizorul a fost notificat, dar acesta a modificat sau încetat furnizarea utilităților, în termen de 10 zile acesta trebuie săremedieze situația de fapt, în sens contrar la cererea administratorului judiciar, furnizorul urmeazăa fi supus amendării.

Pentru a nu se crea o inechitate, alin. 4 stabilește și sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către debitor privind achitarea în termenul de 90 de zile a prețului utilităților furnizate. În atare condiții, furnizorul poate sista furnizarea utilitățilorfărăa suporta vreo consecințăcontravenționalăsau civilă.

Odată cu deschiderea procedurii insolvenței creanțele restante (cele anterioare deschiderii procedurii), vor fi înscrise în tabelul preliminar al creanțelor, iar creanțele curente, vor trebui achitateîn termenul de 90 de zile stabilit de alin. 2. Prin urmare, creanțele neachitate în cursul perioadei de observație ori reorganizare, conferăfurnizorului dreptul de a înceta furnizarea utilităților. Conform alin. 5 pentru a beneficia de serviciile oferite de către furnizor, debitorul trebuie să achite doar creanțele născute dupădeschiderea procedurii.

Alin. 6 introduce o prevedere binevenită privitoare la participarea la licitațiile publice. Astfel, debitorul nu poate fi împiedicat să participe la licitațiile publice pe motivul deschiderii procedurii, această prevedere având mai multe scopuri.

În primul rând, se stabilește din start cădebitorul nu este discriminat în situația participării împreună cu alți debitori cu același profil la atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Ca și opinie personalăo atribuire a contractelor menționate în cazul câștigării, către un debitor aflat în insolvențăpoate oferi o garanție superioarăîn vederea realizării lucrărilor la care se obligă, deoarece administratorul judiciar ca și parte obiectivăa procedurii poate furniza informațiile necesare atât părții contractante cât și debitorului, acesta fiind sub supravegherea lui.

În al doilea rând, prin art. 2 se stabilește că,scopul legii este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității, prin urmare a interzice unui debitor săparticipe la asemenea achiziții, este o încălcare a prevederilor legale. Este drept, în cazul firmelor cu capital integral privat, „caietul de sarcini” (pentru ca sunt situații de acest gen) poate prevedea ca insolvența debitorului săfie o cauzăde neparticipare ori una prin care acesta poate fi depunctat.

În al treilea rând, prin oferirea șansei de participare și a eventual a atribuirii eventualului contract, se vor meține locuri de muncă, se vor achita taxe și impozite către bugetul local sau al statului și va proteja într-un anumit mod echilibrul economic privind creditorii debitoarei, aceștia având sanșe ridicate în vederea acoperirii integrale a debitelor restante.

De asemenea, consider că art. 123 din Legea nr. 85/2014 privind Situația contractelor în derulare se face cu raportare la art. 77. Pentru mai multe detalii aici.

Conform art. 123 în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii, furnizorul de servicii trebuie să notifice administratorul judiciar cu privire la menținerea contractului de furnizare a utilităților, acesta din urma având termen de 30 de zile să denunțe contractul sau să-l menținăcu introducerea noilor prevederi contractuale (plata la 90 de zile).

Prin urmare, noile prevederi legale aduc o îmbunătățire a cadrului legal referitor la situația furnizorilor de utilități, oferind o șansărealădebitoarei de reintegrare în circuitul economic prin instituirea unor măsuri menite a încuraja realizarea acestui deziderat.

Prin modificările aduse în reglementarea furnizorilor de servicii (utilități), noua lege a insolvenței își respectăstatutul de lege de salvgardare a debitorilor insolvenți și de protejare a creditorilor. Modificările prevăd: amânarea la plată la 90 de zile a utilităților furnizate și acordarea șansei debitorului de a participa la licitațiile publice sub reglementarea Legiii achiziților publice.

De asemenea se prevede și conduita de urmat atât de către furnizor cât și de către debitor în vederea respectării obligațiilor asumate (furnizare și plată.)

Adaugă un comentariu