0 Shares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 Buffer 0 Email -- 0 Shares ×

Deschiderea procedurii de insolvență, este momentul de la care persoanele care justifică un interes pot lua la cunoștință despre termenele procedurale și obligațiile care le revin în calitate de creditori (după admiterea cererii de creanță și înscrierea în tabelul creanțelor debitorului).

Hotărârea de deschidere a procedurii trebuie să fie adusă la cunoștința tuturor partenerilor de afaceri ai debitorului (furnizori, clienți), pentru a se putea realiza o protecție a acestora în privința formulării cererii de creanță și o protecție a întregului circuit economic.

Notificarea se realizează în conformite cu prevederile art. 99 din Legea nr.85/2014.

Prin notificare, creditoriisunt înștiințați asupra deschiderii procedurii împotriva debitorului, a termenului de depunere a opozițiilor împotriva deschiderii procedurii și a datei soluționării acestor opoziții, a termenului de depunere a declarațiilor de creanță precum și a datei la care urmează a avea loc prima Adunare a Creditorilor, cu ordinea de zi stabilită.

Creditorii vor fi înștiințați direct prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire conform prevederilor art. 42 alin.1 coroborat cu art. 154 NCPC, conform listei depuse de către debitor anexă la cererea acestuia conform art. 67 alin. 1 lit. cdin Legea nr. 85/2014. În cazul cererii de deschidere formulate de către creditor, debitorul are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii conform prevederilor art. 74 din Legea nr. 85/2014, să depună toate actele și documentele stabilite la art. 67 alin. 1. În situația în care administratorul judiciar nu intră în posesia actelor stabilite de art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 și sunt creditori care nu au fost notificați potrivit prevederilor art. 99 alin. 3 (conform prevederilor Codului de procedură civilă, prin publicarea într-un ziar de largă circulație și în BPI), acești sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală.

Această nouă prevedere este o evoluție a vechii reglementări, în care creditorii necunoscuți și care nu puteu fi notificați erau considerați că au luat la cunoștință de termenele procedurale prin publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență, fiind astfel îndeplinită procedura notificării.

În situația în care sunt terțe persoane dar care nu au fost notificate, acestea vor lua la cunoștință prin notificarea mențiunii de deschidere a procedurii în registrul în care este înregistrat debitorul persoană juridică (Oficiul Registrul Comerțului) ori prin verificaarea portalului instanței în raza căreia își are sediul debitorul.

Hotărârea de deschidere a procedurii se comunică în copie și în jurisdicția unde debitorul are bunuri supuse transcripției, inscripției sau înregistrării în registrele de publicitate.

Notificarea comunicată în conformitate cu prevederile art. 99din Legea nr. 85/2014, trebuie să conțină elementele prevăzute de art. 100, astfel:

– termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii, pronunțată ca urmare a cererii formulate de debitor în condițiile art. 71 alin.1precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;

– termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii, precum și cerințele pentru ca o creanță înregistrată să fie considerată valabilă;

– termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe, care nu va depăși 20 de zile pentru procedura generală sau, respectiv 10 zile, în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului prevăzute anterior (45 de zile);

– termenul de definitivare a tabelului creanțelor, care nu va depăși 25 de zile în cazul procedurii generale și al celei simplificate, de la expirarea termenului stabilit anterior (20 respectiv 10 zile);

– locul, data și ora primei ședințe a adunări a creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut anterior.

Termenele legalesunt stabilite cu exactitate. Procedura de insolvență în noua formă are un grad mai mare de previzibilitate, transparență, dar si maleabilitate față de vechea reglementare, termenele putând fimajoratecu maximum 30 de zileconform alin. 2 al art. 100, dar numai pentru motive temeiniceși în funcție de circumstanțele cauzei(număr mare de creditori ce urmează a fi notificați).

Dispozițiile analizate art. 99, art. 100se aplică corespunzător și în cadrul procedurii de faliment, raportat la prevederile art. 146 și art. 147din Legea nr. 85/2014, fiind realizate de către lichidatorul judiciar.

Adaugă un comentariu